Open menu

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

POVIJEST

HRVATSKA KROZ POVIJEST
Jugovojska  je tih srpanjskih dana 1991. godine imala sasvim jasne planove i namjere, koji su ukazivali na to da neće prezati niti od najtežih oblika represije
Oslobađanje garnizona "JNA" na području Općine Dugo Selo i zauzimanje vojnog skladišta "Prečec" (9/15)
 

Dugo Selo

 

DEVEDESETE - Grad Dugo Selo  (piše: Zlatko Pinter)

 

 

Vojarnu je branilo ukupno 289 ljudi 

 

 - nastavak

 

Opisujući stanje u Dugom Selu, srpnja mjeseca iste godine, novinar ovog glasila daje nam vrlo sažet, ali objektivan prikaz atmosfere »s lica mjesta«. Nakon što konstatira da u Dugom Selu već desetljećima žive »vojnici, starješine i njihove obitelji«, te da u dotadašnjim odnosima nikada nije bilo problema, V.T. piše:

 »...No, taj je životni tok, a nije potrebno da se u suprotno uvjeravamo, nekako prekinut... Doima se da je to nekako uvezeno, kao požar zapaljen u nekom drugom dijelu Hrvatske (da li samo Hrvatske?) koji sada pali i na našem području. Dubinu tog podozrenja svjedoče, nažalost, danas, i podjele među djecom koja se svakodnevno igraju i galame dugoselskim ulicama.

No. i te podjele kao da nisu najvažnije. Pozornost dugoselaca većma je usmjerena na aktualna zbivanja vezana uz ponašanje dijela JNA u dugoselskoj kasarni. Većina vojnih stanova je prazno. S osjećajem maksimalnog poštenja može se reći da na to nisu stanari tih stanova ničim bili prisiljeni. Njihov odlazak pritišće u svijesti moru da je to moguće predskazanje događanja od kojih su oni pobjegli.

Da li će snage dugoselske kasarne izaći na ulice? Ako da, s kojim posljedicama? U kojem pravcu? To su česta i gotovo jedina pitanja koja dugoselci ovih dana međusobno razmjenjuju.

U ovom trenutku nije više sporno, da većina građana Hrvatske tu vojsku više ne doživljava kao narodnu i kao svoju... Uporište tome čini saznanje o počinjenom teroru nad građanima Hrvatske i spoznaja o pretvaranju JNA u etnički gotovo čistu srpsku vojsku, u funkciji širenja srpskog teritorija. Ilustracija tome je i to da je trećina dugoselaca, koji su služili vojsku, već uspjela dezertirati, da se to sprema učiniti i većina preostalih, da se novaci više ne upućuju na služenje te vojske, da se rezervisti više ne pokušavaju pozivati na popunu sastava.

...Unutar ograde dugoselske kasarne, koja je okružena i minskim preprekama, nalaze se dva oklopna i dva mehanizirana bataljona...«

 

Da je jugovojska tih srpanjskih dana 1991. godine imala sasvim jasne planove i namjere, koji su ukazivali na to da se neće prezati niti od najtežih oblika represije, potvrđuju zapovjedi koje su kolale između Komande 10. korpusa i podređenih zapovjedništava.

Ovdje će biti spomenute samo neke od njih.

Dana 14.07.1991. godine, komanda 10. korpusa uputila je 140.-oj motoriziranoj brigadi strogo povjerljivu zapovjed br. 07/21-51 sljedećeg sadržaja:

 

»1. Ustrojiti evidenciju o ME preprekama:

- naređenje za izradu MEP,

- kartu zaprečavanja – evidencije MEP razmere 1:50.000 u jedinicama u čijoj su nadležnosti više objekata, a za jedinice koje imaju jedan objekat uraditi šemu zaprečavanja objekata,

-zapisnici MP u skladu sa pravilnikom o zaprečavanju

 1. O aktiviranju mina izvestiti redovnim dnevnim operativnim izveštajem i to: vreme, broj, vrsta, gde, način aktiviranja, posledice i da li su druge mine ugrađene umesto aktiviranih.
 1. Postaviti vidno table upozorenja 'MINE' sa unutrašnje strane objekta i pored toga sva lica u objektu upoznati sa mestom minskog polja uz potpis.
 1. Minska polja – dopunjavati prema proceni i odluci komandanta, a zapisnik sa šemom objekta odmah dostaviti Komandi 10. K.
 1. Do 07.00, 16.07. dostavite zahtev za popunu jedinica monama svih vrsta, prema vašim potrebama.« 25 (u potpisu: komandant korpusa – general potpukovnik Dušan Uzelac).

 Kao prilog ovoj zapovjedi, izrađena je »Šema redovnog obezbeđenja – Varijanta I sa InžOb kasarne ZPO Dugo Selo« (inžinjerijskog obezbeđenja kasarne Zagrebački partizanski odred – op. Z.P.), ovjerena žigom vojne pošte garnizona u D. Selu i potpisana od potpukovnika Radomira Tomića, koja sadrži detaljan prikaz svih poduzetih mjera (počevši od vrsta i rasporeda postavljenih mina, do stražarskih i osmatračkih mjesta, kretanja patrola, angažiranja pasa-čuvara, komunikacije radio-vezom itd. Iz sheme je vidljivo da je već tada planirano da se dugoselska vojarna okruži s preko 1.500 kom. mina različitih vrsta (PROM-1, PMA-1, PMA-2, PMA-3, MRUD i sl. – radi se o pješadijskim rasprskavajućim odskočnim i plastičnim minama raznih snaga, i posebno smrtonosnim rasprskavajućim udarnim minama – tzv. »televizorima«), što je na spomenutom elaboratu taksativno navedeno, po broju i vrstama sredstava.

Već 18. srpnja, Komanda 10. korpusa  šalje Komandi 5. vojne oblasti, akt »Strogo povjerljivo«, br.3/15-215 (»PRIPREMA objekata za odbranu«) u kojem stoji:

»Na osnovu Naređenja Komande 5. VO pov. 2/22-198 od 18.07.1991., u vezi priprema objekata za odbranu, Komanda Korpusa i potčinjene komande i jedinice pravovremeno su preduzele sledeće mere:

 

 1. Komanda Korpusa i potčinjene komande izvršile su na osnovu učestalih napada na vojne objekte dopunu procene ugroženosti objekata i izradile naređenja i elaborate za odbranu, u kojima su određene snage i sredstva za odbranu i postupke za odbijanje napada.
 1. Na svim vojnim objektima izvršeno je inžinjerijsko uređenje, postavljena su minska polja i izvršeno maskiranje sredstava.
 1. U okviru objekata, a na osnovu procene, angažovana su sredstva za vatreno dejstvo, čija vatrena moć i b/k pružaju optimalne mogućnosti za odbranu za duži vremenski period. Posluge – posade su odabrane i uvežbane za brzu i energičnu upotrebu. Na položajima su u punoj b/g jedna trećina do jedna polovina posada – posluga, ovisno o situaciji i proceni komandanata objekata.
 1. Svi objekti obezbeđeni su hranom, vodom, sanitetskim materijalom, a na svakom izdvojenom objektu obučeni su po 1-2 vojnika za pružanje prve pomoći. Za odbranu objekata određeni su pravci i snage za aktivna dejstva, kao i snage za intervenciju. Svi objekti obezbeđeni su pojačanim stražarskim obezbeđenjem.
 1. Na svim objektima izrađene su, u skladu sa materijalnim mogućnostima, osmatračnice i komandna mesta, određena sredstva veze i razrađena dokumenta veze za RiK u slučaju napada.
 1. Komandant Korpusa sa ekipom Komande obišao je sve objekte i izvršio kontrolu stanja i pripremljenosti za odbranu, ukazao na slabosti i propuste koji su u određenom roku otklonjeni.« (U potpisu: general potpukovnik Dušan Uzelac)

U privitku ovog izvješća, dostavlja se »Pregled snaga i sredstava za odbranu objekata« i »Pregled ugrađenih mina za obezbeđenje objekata u zoni 10. korpusa«, iz čega je vidljivo da je stanje na dan 14.07.1991. godine (dakle, do pristizanja zapovjedi o pojačanim mjerama osiguranja objekata) u vojarni Dugo Selo bilo sljedeće:

 

 1. Vojarnu je branilo ukupno 289 ljudi  naoružanih sa 138 automatskih pušaka, 12 puškomitraljeza, 14 mitraljeza, 2 kom. MB 82, 2 kom. MB 120, 108 kom. Rob, 2 tenka (T) i 15 oklopnih transportera (OT) i 40 kom. OS A 90
 1. Bilo je postavljeno ukupno 45 mina (MRUD – mine rasprskavajuće udarne)

(Podaci su u ovom pregledu objedinjeni za vojarnu Dugo Selo i skladište »Rudišćak«, budući da se nalaze u istom kompleksu i praktično predstavljaju jednu cjelinu, dok su u navedenim dokumentima upisani odvojeno). Iz njih je vidljivo, da je među 16 štićenih objekata u zoni odgovornosti 10. korpusa, samo novozagrebačka vojarna »Maršal Tito« (tzv. Maršalka) po angažiranim snagama bila ispred vojarne Dugo Selo.

Nakon 14. srpnja 1991. godine, dakle, došlo je do drastičnog povećanja broja postavljenih mina, posebice onih koje su najubojitije za živu silu (odnosno pješaštvo), a objekti su bitno pojačani i drugim sredstvima (minobacači, oklopni transporteri i tenkovi, ručni bacači, mitraljezi i sl.), uz veće angažiranje ljudstva.

 Treba naglasiti da su tvrdnje o »učestalim napadima na vojne objekte« (na koje su se oficiri neprijateljske vojske pozivali u zapovjedima kako bi osigurali alibi za ono što poduzimaju), bile najobičnije izmišljotine proturane od KOS-a »JNA«, i da nisu imale nikakvoga uporišta u stvarnim događanjima. U to vrijeme nikomu u Hrvatskoj nije padalo na pamet da nenaoružani, goloruki narod gura u samoubilačke akcije, kakve bi bile napadi na vojne objekte. Uostalom, do prvih otvorenih oružanih sukoba oko vojarni i objekata dolazi tek dva mjeseca kasnije, i to nakon što je Varaždinski korpus »JNA« pod zapovjedništvom generala Vladimira Trifunovića poslije udara ratnih zrakoplova »JNA«, ničim izazvan, otvorio topničku vatru iz minobacača i drugih oruđa po gradu.

 

- nastavlja se -

 

 

  1     2     3     4     5     6     7      8    9     10     11     12     13     14     15  

 

 

 

 Foto:  1. DPCM

 

Autor: Zlatko Pinter

 
Ovaj materijal sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
 

Zlatko

Harley-Davidson Zagreb

TOP AUDIO

Trenutno posjetitelja

Imamo 376 gostiju i nema članova online

A- A A+
Srbija će ove godine morati priznati Kosovo?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Pomoć braniteljima i njihovim obiteljima

Nove objave

Open menu
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com