Open menu
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 
RATOVI

U VIHORU RATA

Oni koji nisu napustili svoje domove bili su izloženi teroru ili likvidacijama srpskog okupatora
(31. prosinca 1991.) Agresorska JNA započela operaciju 'Udar 91'
 
Udar 91

 

U vihoru rata

 

 

 

Iako je koji dan ranije s hrvatskim ministrom Draženom Budišom potpisao primirje, koje je trebalo trajati od katoličkog do pravoslavnog Božića, 30. prosinca 1991. zapovjednik 9. korpusa JNA general-potpukovnik Vladimir Vuković izdao je zapovijed o pokretanju velike napadajne operacije.

Naime, osvajanjem teritorija sjeverne Dalmacije pobunjeni Srbi i JNA poboljšali bi operativno-taktički položaj svojih postrojbi pred dolazak mirovnih snaga UN-a.

...

Pod vodstvom generala Ratka Mladića, operacija „Udar“ započela je 31. prosinca tijekom koje su 180. motorizirana brigada JNA i 3. brigada TO Benkovac osvojili dio zadarskog zaleđa na potezu: Pridraga - Novigrad - Paljuv - Podgradina. Na drugim dijelovima  dalmatinskog bojišta operacija nije imala uspjeh.

Uz podršku moćnog topništva, ali i zrakoplovstva, agresor je izvodio snažne oklopno-pješačke udare, no hrvatski branitelji uspjeli su odbiti napade, koji su bili posebno žestoki na području zadarskog Zemunika.

Nakon što je u 18.00 sati 3. siječnja 1992. nastupilo Sarajevsko primirje operacija „Udar 91“ okončana je uglavnom neuspjehom. Unatoč vrlo ambiciozno zamišljenom planu JNA je s pobunjenim Srbima nakon četiri dana borbe osvojila Novigrad i tri susjedna naselja.

Civilno stanovništvo pošlo je u zbjeg ka Zadru, a oni civili, napose s područja Paljuva, koji nisu napustili svoje domove bili su izloženi teroru ili likvidacijama srpskog okupatora.

Ovime je zaokružen i teritorijalni maksimum takozvane Republike Srpske Krajine u čiji sastav je od morskih površina ušlo cijelo Karinsko more, dobar dio Novigradskog mora, ali i prometno vrlo važno Novsko ždrilo čime je presječena kopnena veza između sjeverne i južne Hrvatske.

Operacijom „Udar 91“ pobunjenici ipak nisu ostvarili mogućnost direktnog ulaska na more.

Zanimljivo, Srbi su gradić Novigrad pokušali pretvoriti u ekskluzivni turistički grad za odmor uglednih kolovođa pobune. U tome nisu uspjeli; Novigrad je uglavnom ostao zjapiti pust sve dok ga hrvatske snage u oslobodilačkoj operaciji „Maslenica“ iznova nisu oslobodile.

- sadržaj se nastavlja -

 

 Drugi upravo čitaju...
 

 

 

Dr. sc Ante Nazor, ravnatelj HMDCDR-a u svom radu o napadajnoj akciji 'Udar 91' obrazlaže razloge i tijek tih događaja, iznoseći pritom i dokumentaciju iz neprijateljskih izvora:

 

Izvori neprijateljske strane pokazuju da je, unatoč postignutom sporazumu o primirju za božićne blagdane, 9. korpus OS SFRJ planirao napadnu operaciju Udar-91 u Ravnim kotarima s namjerom da se odsiječe jug Hrvatske te blokira i osvoji Zadar. Obrazloženje te napadne operacije, koje “Komanda” 9. korpusa 30. prosinca 1991. u 17 sati dostavlja I. upravi Generalštaba OS SFRJ, potpisao je upravo zapovjednik 9. korpusa general-potpukovnik Vladimir Vuković koji je pet dana prije s ministrom Draženom Budišom potpisao spomenuti sporazum o primirju.
U izvoru se navodi da je spomenuto “skraćeno obrazloženje odluke za izvođenje napadne operacije sa ograničenim ciljem” poslano na temelju “naređenja Načelnika GŠ OS SFRJ” te da se “radi o operaciji za poboljšanje operativnog položaja na frontu u Ravnim kotarima, čijom realizacijom stvaramo povoljnu operacijsku osnovicu za dugotrajnu odbranu za duži vremenski period ili nastavak ofanzive za izbijanje na obalu mora”:

 

1.- CILJ OPERACIJE SA OGRANIČENIM CILJEM
Energičnim napadom razbiti snage neprijatelja, osloboditi teritoriju, zauzeti dominantne položaje na frontu u Ravnim kotarima i preći u odbranu. Nakon posedanja povoljnih položaja pristupiti uništavanju odsečenih snaga, zaštiti međuprostora i bokova i obezbediti potpunu kontrolu teritorije u zoni odgovornosti korpusa.

2.- GRUPISANJE SNAGA I NAČIN DEJSTVA NEPRIJATELJA
U zoni dejstva 9. korpusa neprijatelj angažuje glavne snage 6. operativne zone Split, sastava; 4., 112., 113., 114., 115., 126., 128., 134. i 142. br OSH, Zadarski sektor i glavnina HRM, sa ciljem odsudne odbrane gradova Zadar, Šibenik i Split, a ofanzivnim dejstvima ka Drnišu i Ravnim kotarima (da) zauzme izgubljenu teritoriju, aerodrom Zemunik, poboljša operativni položaj i stvori osnovicu za dalja dejstva na prostoru Republike Srpske Krajine.
– Na pravcu Zadar – Novigrad angažuje l12., 134. i 1/4. br i 3 samostalna bataljona (Zadar, Škabrnje i Maslenica).
– Na pravcu Biograd n/m – Benkovac angažuje 114. br i samostalni bataljon Stankovci.
– Na pravcu Šibenik – Kistanje (Drniš) angažuje 113. br.
– Na pravcu Split – Drniš angažuje 115. i 142. br.
– Na pravcu Split – Sinj – Vrlika angažuje 126. i 4. br OSH
– Na pravcu Gospić – Medak angažuje 117. i 128. br OSH

3.- OSNOVNA ZAMISAO
Sprečiti ubacivanje DTG i jedinica neprijatelja u zonu korpusa uz istovremeno čišćenje zone od ostavljenih i zaostalih delova; pregrupisati snage i sredstva, stvoriti rezerve na nivou združenih sastava i korpusa za protivudar na izabranim pravcima radi izvodjenja operacije sa ograničenim ciljem.
Za protivudar glavne snage grupisati u zahvatu opšteg pravca Drniš – Šibenik, a pomoćne snage na pravcima Benkovac – Zadar i Benkovac – Biograd na moru i s. Vukšić – s. Stankovci – s. Pirovac.

CILJ: sprečiti ubacivanje DTG i manjih jedinica i biti u gotovosti za odbijanje napada širih razmera i slamanje napadne moći neprijatelja. Istovremeno obrazovati rezerve na taktičkom i operativnom nivou za nanošenje odlučnog protivudara na izabranim pravcima.
U napadnoj operaciji razbiti snage neprijatelja na pravcima s. Sedramić – Mideno brdo – Konjevrate, u Skradinskom zalivu, s. Stankovci, s. Galovac, s. Donji Zemunik, s. Poličnik i Novigrad, ovladati dominantnim objektima, skratiti front, popraviti operativno taktički položaj, izbiti na liniji s. Rovanjska – s. Posedarje – s. Poličnik – s. Crno – s. Debeljak –Vrčevo (tt. 213) – s. Kakma – s. Vrana – s. Stankovci – s. Gaćelezi – Skradin – Mideno brdo – s. Kljaci Crivac (tt. 965) – s. Hrvace – s. Rumin. Na dostignutoj liniji preći u odbranu, izvršiti utvrdjivanje i zaprečavanje, organizovati život i rad jedinica za duži period i biti u gotovosti za odbijanje napada i ofanzivnih dejstava neprijatelja.
 
Operaciju sa ograničenim ciljem izvršiti u tri etape u trajanju 5-8 dana.
U I etapi, u trajanju 2-3 dana, izvršiti pregrupisavanje snaga i napad na snage neprijatelja na prostoru Novigrada, s. Poličnika, s. Galovca i s. Donji Zemunik.
U II etapi, u trajanju od 1-2 dana, razbiti snage neprijatelja u Skradinskom zaledju, na prostoru s. Konjevrate, Mideno brdo, s. Sedramić i na pravcu s. Ružici – s. Kljake.
U III etapi, u trajanju 2-3 dana, pregrupisati snage i razbiti neprijatelja na pravcu: s. Vukšić – s. Stankovci – s. Pirovac, istovremeno izvršiti čišćenje zone od ubačenih, zaostalih i odsečenih snaga neprijatelja.
Operativni raspored u ešalonu sa rezervom, snage za podršku, snage za PVO, snage za obezbedjivanje borbenih dejstava, snage za izmeštanje i zaštitu TMS iz garnizona Šibenik.

4.- Zadaci jedinica
4.1.- 180. mtbr (bez 2. okb i 3. mtb) sa okb/221. mtbr, 1-3/9. map i 1-2/9. map.
U I etapi operacije razbija snage neprijatelja u rejonima s. Pridraga, s. Podgradina, Novigrad, s. Rupalj, s. Poličnik i s. Suhovare. Ovladati linijom: s. Posedarje – s. Alići – s. Poličnik.
U slučaju povoljnog razvoja situacije, slabog otpora neprijatelja i mogućnosti angažovanja rezerve korpusa, nastaviti dejstva ka Ninu i Zadru radi blokade Zadra i stvaranja uslova za njegovo zauzimanje.
U II etapi, nakon što 3. br TO preuzima položaje u rejonima s. Posedarje, s. Rupalj, s. Islam Grčki, izvući 2. motorizovani bataljon u rejon Benkovca radi popune i sredjivanja, vrši manevar dela snaga na prostor Benkovca, s. Raštević, s. Škabrnja, s. Donje Biljane, a potom koncentričnim napadom razbija snage neprijatelja u rejonima s. Galovac, s. Gorica, s. Debeljak, s. Donji Zemunik i izbija na liniju: s. Murvica – Musapstan – s. Crno – s. Debeljak – Vrčevo (tt 213).
U III etapi, nakon pregrupisavanja snaga, uz artiljerijsku i avijacijsku podršku razbija snage neprijatelja u rejonu s. Vukšić, s. Stankovci, s. Pirovac i izbiti na liniju: s. Radošinovci – Gorivuk (tt. 26?) – s. Putičanje.
Po izbijanju na pomenutu liniju prelazi u odbranu, izvršiti zaprečavanje i uredjenje položaja za duži boravak i biti u gotovosti za odbijanje napada i sprečavanja prodora neprijatelja u Ravne Kotare.
Gotovost za odbranu i aktivna dejstva odmah, a početak ofanzivnih dejstava po posebnom naredjenju na D+ ___________.
Podržava II KAG-9 u toku dejstava na pravcu: s. Vukšić – s. Stankovci – s. Pirovac.
KM u kasarni Benkovac.

4.2.- 3. br TO sa 3/180. mtbr i OdTO Obrovac organizuje i izvodi odbranu u zoni: s. Rovanjska, s. Rupalj, s. Korlat, Bobija (tt. 584)
Zadatak:
U I etapi operacije, pogodnim grupisanjem snaga i sredstava, u sadejstvu sa 180. mtbr razbija snage neprijatelja na pravcu Debelo brdo – Pridraga i s. Smilčić – Novigrad. Nakon čišćenja prostora, poseda delom snaga rejon odbrane s. Posedarje, s. Alići, s. Smilčić i obezbedjuje pregrupisavanje snaga 180. mtbr.
U daljem, u II i III etapi operacije, čisti zonu odbrane brigade i sprečava prodor snaga neprijatelja na pravcu: s. Ražanac – s. Posedarje – Novigrad i s. Dračevac Ninski – s. Lovinac – s. Rupalj – s. Islam Grčki. Delom snaga, do jednog bataljona, u gotovosti za čišćenje zone i kontrolu teritorije u Ravnim Kotarima i obezbedjenju dejstva 180. mtbr ka Donjem Zemuniku, s. Galovcu i s. Raštane.
KM u rejonu s. Debelo brdo (tt. 339), aerobaza.

4.3. – 2. br TO sa 2 okb/180. mtbr i div. 122 mm organizuje i izvodi odbranu u zoni: isključno s. Pirovac, isključno s. Nos Kolik (Kalik, op. a.), Roški Slap, s. Lišane Ostrovačke.
Zadatak: pogodnim grupisanjem snaga i sredstava, u sadejstvu sa 180. mtbr i 221. mtbr u I etapi vrši pregrupisavanje snaga, pogodnim manevrom razbija snage neprijatelja u Skradinskom zaledju, izbija na obalu r. Krke, zauzima Skradin.
U II etapi pregrupiše snage, u sadejstvu sa 180. mtbr, razbija snage na pravcu s. Čista Mala – s. Putičanje i s. Čista Mala – s. Gaćelezi, vezuje što jače snage neprijatelja i izbija na liniju: Mali Crni Vrh (tt. 200) – s. Gaćelezi – Čardak (tt. 191) – s. Prokljan – Skradin.
U III etapi, odsudno brani dostignutu liniju, vrši zaprečavanje i uredjenje položaja za duži boravak i u gotovosti za odbijanje napada i sprečavanje prodora neprijatelja kroz zonu odbrane.
Podržava II KAG-9, po zahtevu.
KM u rejonu s. Djevrske.

4.4.- TG-1, sastava 9. okb i 1/592. mtbr, razmešta se u rejonu Trbounje, Drniš, Oklaj.
Zadatak:
U sadejstvu sa 2. br TO i 221. mtbr, pogodnim grupisanjem snaga, delom snaga razbija snage neprijatelja na pravcima Drniš – s. Žitnić – s. Konjevrate i Trbounje – s. Ključ – s. Nos Kolik. Čistiti prostor medjurečja r. Čikole i r. Krke od neprijatelja i izbija na liniju s. Nos Kolik – Mideno brdo, stavlja pod kontrolu, most na r. Čikola i izvore vode za snabdevanje Šibenika odakle biti u gotovosti za odbijanje protivnapada neprijatelja sa pravca Šibenik – Debeljak – s. Konjevrate.
Na dostignutoj liniji prelazi u odbranu do preuzimanja položaja od strane snaga 221. mtbr.
Podržava I i II KAG-9 i KGVBR-9.
KM u rejonu Trbounje.

4.5.- 221. mtbr organizuje i izvodi odbranu u zoni: s. Nos Kolik, s. Gornje Ogorje, Bat (tt. 1206), jezero Brljan.
Zadatak: Pogodnim grupisanjem snaga i sredstava u sadejstvu sa TG-1 i 2. br TO u I etapi operacije dejstvuje na pravcima: s. Žitnić – s. Unešić i s. Kričke – s. Kljaci, razbija snage neprijatelja na pravcima napada, izbija na liniju s. Unešić – s. Donje Vinovo – s. Ramljane – s. Crivac.
U II etapi operacije pregrupisati snage, preuzima front od TG-1 na liniji s. Nos Kolik – Mideno brdo.
Delom snaga kontrolisati medjuprostor Svilaje i sprečava ubacivanje neprijatelja u medjuprostore sa 1. br TO.
U III etapi operacije u gotovosti za odbijanje protivnapada sa pravaca Split – Muć – s. Ružici, Trogir – s. Unešić – s. Žitnić – Drniš.
Na dostignutoj liniji prelazi u odbranu, vrši zaprečavanje i uredjenje položaja za duži boravak.
Podržava I KAG-9 i KGVBR-9, po zahtevu.
KM u rejonu s. Tepljuh.

4.6.- 1. br TO glavnim snagama odsudno brani pravac Gospić – Gračac, a pomoćnim brani pravac Sinj – Vrlika.
Zadatak: U toku trajanja operacije pogodnim grupisanjem snaga i sredstava, u sadejstvu sa snagama TO RSK sprečava prodor snaga neprijatelja na pravcima Sinj – Vrlika i Gospić – Sveti Rok.
Deo snaga, do ojačanog bataljona, imati u rejonu Sveti Rok u rezervi korpusa u gotovosti za dejstvo na pravcu: Sveti Rok – prevoj Mali Alan – Obrovac i Sveti Rok – Knin.
KM u rejonu Sveti Rok.

4.7. 84. vazduhoplovna baza, svim snagama i sredstvima, organizuje i izvodi odsudnu odbranu aerodroma Zemunik i civilnog aerodroma, objekata Križ i Babin dub.
Zadatak: Pogodnim grupisanjem snaga i sredstava u sadejstvu sa 180. mtbr, nanositi snagama neprijatelja što veće gubitke u ljudstvu i TMS, sprečiti napad na aerodrom i objekte Križ i Babin dub. Delom snaga sadejstvovati 180. mtbr u razbijanju snaga neprijatelja u rejonu s. Donji Zemunik i s. Galovac.
U slučaju povoljnog razvoja situacije preseći komunikaciju Zadar – Šibenik u rejonu s. Sukošane a delom snaga sadejstvovati 180. mtbr u blokadi Zadra. U daljem se utvrditi na dostignutim linijama, zatvoriti medjuprostore i obezbediti krila i bokove, organizovano pratiti situaciju kod neprijatelja i preduzimati mere u cilju sprečavanja dejstava po aerodromu i objektima infrastrukture, dejstvujući prvenstveno po sredstvima koja dejstvuju ka aerodromu.
Podržava BrAG-180, po zahtevu.
KM aerodrom Zemunik.

4.8. ŠTO RSK, u sadejstvu sa jedinicama i pozadinskim ustanovama 9. korpusa organizuje borbenu kontrolu teritorije severno od linije: Benkovac – s. Djevrske – Drniš – s. Ružić – s. Maljkovo – s. Dabar, sa zadatkom osmatranjem, patroliranjem i zasednim dejstvima otkrivati sve ubačene izvidjačke i diverzantske grupe neprijatelja, a potom organizovati poterno-potražna dejstva, razbijanje i uništavanje otkrivenih, naoružanih grupa i pojedinaca.
Glavne snage na ovom zadatku angažovati i težište imati na prevojima M. Alan, Prezid, Klanac, Bruvno (tt. 750), Lemeš (tt. 854), Srbski klanaci, Jurina glava tt. 208; u rejonima Mačkovača (južno od Karin – Slana), s. Djevrske, s. Oklaj, s. Otišić i oko naseljenih mesta Obrovac, Benkovac, Kistanje, Drniš, Knin i Vrlika i raskrsnicu puteva u s. Medvidja.
Vrši obezbedjenje medjuprostora i bokova snaga korpusa u zahvatu pravaca: Vrčevo (tt. 212) – Nadin – Debelo brdo; Pećina (tt. 150) – s. Zaplužane – Debelo brdo (tt. 339); s. Vukšić – Donji Lepuri – Velika Mejanica (tt.414); s. Medjare – Lišane Ostrovačke – s. Banici; Rupe – s. Kistanje – Biovičino selo; Drinovci – s. Širitovci – s. Oklaj; s. Vukašini – s. Kanjane – Lemeš – Vrlika; s. Donje Ogorje – Drvenjak – Lemeš – Bat (tt.1206) i s. Bitelić – Vučipolje – Perkovića draga – Mračna pećina – s. Palačevići.
Vrši obezbedjenje na širem prostoru razmeštaja komandnih mesta i vatrenih položaja artiljerije po sledećem: KM korpusa i brigada, vatrenih položaja I i II KAG-9, KGVBR-9, POOd-9 i BrAG u rejonima po izvodu iz odluke na karti razmere 1:100.000 koju vam dostavljamo.
KM u objektu mirnodopske lokacije.

4.9. Snage bezbednosti RS Krajine, u sadejstvu sa snagama TO RS Krajine, jedinicama i ustanovama 9. korpusa vrši bezbednosnu kontrolu teritorije severno od linije: Benkovac – s. Djevrske – Drniš – s. Ružić – s. Maljkovo – s. Dabar.
Za potrebe čišćenja i obezbedjenja teritorije formirati dve grupe specijalaca četnog i tri grupe specijalaca vodnog sastava, koje opremiti i osposobiti za čišćenje teritorije pretresom terena i objekata na njemu, pretresom zgrada i objekata u naseljenim mestima i likvidacijom zaostalih i ostavljenih naoružanih grupa i pojedinaca. Grupe opremiti i osposobiti za dejstvo hemijskim sredstvima za privremeno onesposobljavanje.
Patroliranjem i kontrolom saobraćaja, uspostaviti potpunu kontrolu kretanja lica svih kategorija, a pri tome sva lica koja ne mogu pouzdano potvrditi svoj identitet i obrazložiti razloge kretanja i boravka u rejonima i zonama, privoditi istražnim organima korpusa za vojna i naoružana lica, a organima RS Krajine za civilna i nenaoružana lica. Sva lica koja u toku kontrole pružaju otpor, oružjem i bekstvom, likvidirati.
KM u rejonu Tvrdjave Knin.

5. PODRŠKA
a) Avijacijska:
5. KoRV i PVO u gotovosti za dejstva na zadacima vatrena podrška jedinica 9. korpusa, po pozivu. Jedinice pomoćne avijacije biće angažovane na zadacima prevoženja.

b) Artiljerijska:
Obrazovati:
I KAG-9 sastava: 9. map (bez 1. 3. i 4); Komandant grupe, komandant 9. map.
VP u rejonu s. Ožegovići, s. Biočić, s. Tepljuh.

II KAG-9 sastava: 4/9. Map; Komandant grupe, komandant 4/9. map
VP u rejonu Djevrske, s. Smrdelje, s. Varivode.

KGVBR-9 sastava: 3/9. map (bez 1); Komandant grupe, komandant 3/9. map
OčP u rejonu s. Miočić, s. Biočić, s. Tepljuh.

I POOd-9 sastava 557. mpoap (bez 2.); Komandant odreda, komandant 557. mpoap
POR u rejonu s. G. Biljane, s. Smilcić, Trljuge.

II POOd-9 sastava 2/557. Mpoap; Komandant odreda, komandant 2/557. mpoap
POR u rejonu s. Smoković, s. Reljići, Vlaka.

Pridodati:
1/9- map 1/9. map 2. br TO. 
1-2/9. map i 1-3/9. map 180. mtbr.

Zadaci:
– U gotovosti za podršku snaga korpusa na pravcima: Drniš – Split, Drniš – Šibenik, Benkovac – Zadar i s. Medak – Gospić.
– Podržava snage korpusa u razbijanju i uništenju ubačenih i ostavljenih snaga neprijatelja.
– Podržava snage korpusa u slamanju ofanzivnih dejstava neprijatelja širih razmera.
– Biti u gotovosti za podršku I i II POOd-9 na pravcu Benkovac – Zadar.6.

Inžinjerijsko obezbedjenje
Inžinjerijsko obezbedjenje vršiti sastavnim snagama, pridatim inžinjerijskim sastavima i dodeljenim MES.
6.1. 594. inžinjerijski puk, nakon preselenja, angažovati na sledećim:
– kontrola postavljenih minskih polja na izdvojenim objektima, pri čemu izvršiti pregled postavljenih mina, izraditi skice i zapisnike a minska polja uključiti u odbranu objekta,
– za obezbedjenje kretanja imati u gotovosti 3 grupe za održavanje puteva i 6 grupa za razminiranje.
Polazak u polazne rejone i javljanje komandantima po posebnom naredjenju.
– odrediti grupu za obradu i sečenje stabala i izradu skloništa u potčinjenim jedinicama,
– odrediti grupu za popravku puteva u zoni odgovornosti korpusa,
– odrediti grupu za izradu puta za dalekovod na pravcu Srb – Kulen Vakuf.
Sa ostalim ljudstvom izvoditi obuku.
KM u objektu Manojlovac.

7. EI i PED
Težište EI i PED imati na prikupljanju podataka o formiranju novih jedinica ZNG, ojačanju u MTS i namerama neprijatelja za aktivna dejstva.
– GPC u rejonu objekta JNA Padjane;
– RPG u rejonu objekta JNA Sv. Rok;
– RG osnovicu na liniji Benkovac – Djevrske – Trbounje.
Mesto komandira voda u objektu JNA Padjene.

8. KOMANDOVANJE I VEZA
KM u zgradi Komande garnizona Knin, u neprekidnom radu
PKM u zgradi Komande garnizona Knin, u neprekidnom radu.
Sa KM obezbediti neposredne i neprekidne sve vrste veza sa komandom180., 221. i 316. mtbr, 1., 2. i 3. br TO, I i II KAG-9, KGVBR-9, GONG-9, 594. inž. pukom, 271. larp PVO, KM ŠTO i SUP SAO Krajine, bVP, izvidjačkom četom.
Za održavanje kurirske veze iz komande stana 9. K odrediti 6 motocikla i razmestiti u rejon KM.
U radio-relejnim i radio vezama obezbediti po dva rezervna učesnika.
Za prenos propagandnih informacija obezbediti poseban kanal u radio i radio-telefonskoj s/d vezi.
Gotovost veza odmah.
Za rad preko sredstava veze razraditi opšta dokumenta kriptozaštite (kodirana karta, osnovna radna tablica, tablica signala).
– Izveštaje dostavljati: redovne svakog dana do 06,oo sa stanjem u 05,oo i 18,oo sa stanjem u 17,oo a vanredne po potrebi. (Izvornik, strojopis, latinica; HR-HMDCDR, 2., kut. 5009)

 

Dr. sc Ante Nazor nastavlja:

Izvori hrvatske strane o borbenim djelovanjima na zadarskom području nakon što je “Obrazloženje” napadne operacije Udar-91, 30. prosinca 1991. u 17 sati “Komanda” 9. korpusa dostavila I. upravi Generalštaba OS SFRJ, pokazuju da je 31. prosinca 1991. u 6:45 sati “neprijatelj (JNA, op. a.) s uporišta Debelog brda, Kašića i Zelenog hrasta topnički napao položaje 3. pb/112. brigade HV-a, odnosno područje s. Pridrage – Novigrada – s. Paljuva – s. Podgradine – područja Jurjevac”. Napad je počeo “po prednjem kraju obrane, izrazito po području s. Paljuv”, a usporedno s tim je “izvršeno podilaženje oklopno-mehaniziranim postrojbama do hrvatskih snaga u selu Paljuv, s namjerom presjecanja obrane šireg područja Novigrada na dva dijela”. Prema podacima iz izvora, na tom području djelovala je 180. mtbr JNA, u čijem su sastavu bile i operativno podređene dvije satnije tenkova te potpora iz sastava 557. mpoap i topničko-raketnog dvizijuna s područja Debelog brda, kao i zrakoplova iz zrakoplovne baze u Zemuniku Donjem, a nakon borbe, “neprijatelj je oko 11 sati 31. prosinca 1991. ovladao selom Paljuv”.  


Tijekom noći s 31. prosinca 1991., na 1. siječnja 1992. hrvatske su snage uz pomoć topništva 112. brigade HV-a krenule u protunapad, pri čemu su ušle u selo Crno i nanijele neprijatelju gubitke, ali su se u jutarnjim satima izvukle s područja Crnog na početne položaje.
Nakon izvlačenja civila, 1. siječnja 1992., hrvatske snage planirale su u ranojutarnjim satima protunapad na području sela Podgradina, pri čemu su neprijatelju naneseni gubici na području Gradine (tt. 165), ali je s dobivenim pojačanjem neprijatelj oko 10 sati izbio na tt. 165. U popodnevnim satima uslijedila je jaka neprijateljska topnička priprema po području Novigrada, Pridrage, Podgradine, Slivnice i Posedarja, a potom i pješački napad prema Novigradu. Istog dana, predvečer, hrvatske snage povukle su se s područja sela Jurjevac.


Sljedećeg dana, 2. siječnja 1992., neprijatelj je nastavio s topničkim napadima, a sa zrakoplovima je pojačano djelovao na području Posedarja (u tri navrata). U večernjim satima, hrvatske snage utvrdile su se na crti: Slivnica – Posedarje – Sv. Duh.
Ujutro 3. siječnja 1992. hrvatskim snagama na tom području stiglo je pojačanje, a neprijatelj je nakon snažne topničke pripreme oko 11:30 sati, krenuo u pješački napad s dvije satnije, tri tenka i  oklopnim transporterom na smjeru Biljane – Drače – Suhovare, a iz smjera Zemunika Gronjeg podršku su mu davala dva tenka. Prije toga, oko 11 sati u Suhovarama je došlo do izravnog borbenog sudara dva tenka 112. brigade HV-a s neprijateljskim tenkovima, a potom su oko 12:30 sati neprijateljski zrakoplovi raketirali tenkovsku satniju 112. brigade HV-a. Hrvatske su snage nakon uvođenja svježih snaga krenule u protunapad i odbacile neprijateljske snage na početne položaje.


Teške borbe vođene su istog dana i na području Zemunika Donjeg, a inicijativa neprijateljskih snaga i silina neprijateljskog udara zaustavljena je dolaskom pojačanja hrvatskim snagama. Svoje snage na tom području 9. (kninski) korpus (180. mtbr, 2. i 3. brigada Teritorijalne obrane Benkovac – Đevrske i specijalne jedinice) rasporedio je prostorno na crti zb Zemunik – Smoković – Zemunik Gornji – Biljane, a po dubini smjerom Smilčić – Debelo brdo – Benkovac. 
U 18 sati, 3. siječnja 1992., nastupilo je primirje koje je dan prije potpisano u Sarajevu, a uspjeh neprijateljskih snaga (9. korpus JNA) u napadnoj operaciji Udar-91, kojom je neprijatelj prekršio ”božićno“ primirje, bila je okupacija šireg područja Novigrada, Pridrage, Paljuva i Podgradine.

 

 

foto: 1. DPCM/scrshot HRT

U vihoru rata - Hitler

 

 

 

 

Autor: Tomislav Šulj

Izvor: HMDCDR

 

 Ovaj materijal sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

 

 

 

U vihoru rata

Harley-Davidson Zagreb

TOP AUDIO

Trenutno posjetitelja

Imamo 210 gostiju i nema članova online

A- A A+
Srbija će ove godine morati priznati Kosovo?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Pomoć braniteljima i njihovim obiteljima

Nove objave

Open menu
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com